Guldheden

Göteborg, 2017

 

Inbjuden markanvisningstävling för Göteborgs stad.

 

Planområdet vid Guldhedsgatan har goda förutsättningar för kraftfulla tillägg i stadsbilden; inte minst områdets topografi kan väl balansera nya byggnadstillskott. Trähusbyggandet i staden har lång tradition, även fast stora delar av den tidigare bebyggelsen ersatts av byggnader i mer beständiga material.

Vårt förslag tar avstamp i idén om ett kompakt, yteffektivt, överkomligt och hållbart boende för många studenter, i kombination med en trivsam och samtidigt aktiv och levande förskola för många barn – sammantaget ett tillskott i staden som kommer att märkas. Förskolans gjutna bottenvåning – med cykelgarage och lägenhetsförråd i källarplan – grundlägger för ett studentboende uppbyggt av prefabricerade och lätta solidträ-boxar som enkelt travas upp i höjd. Den färdiga massivträ-strukturen kläs med ett finlemmat, lätt, skiktlimmat trägitter som självständigt bär ett system av entrépassager och balkonger längs byggnadens långsidor.

Studentlägenheterna – alla genomgående – är yteffektiva trerummare; så kallade ’kompislägenheter’ där två boende delar på matlagnings-, umgänges- och sällskapsytor. Varje sovrum har tillgång till balkong med möjlig vinterträdgård.

Förskolan är uppdelad på två våningsplan där det nedre med ingång från gatunivå innehåller gemensamma ateljéutrymmen, matsal och kök samt avdelningsytor. Det övre planet, med direktkontakt med den parkliknande skogsgården, innehåller förskole- och personalavdelningar, allt inramat av ett längsgående galleri mot gatan; en vinterträdgård med egen odling av grönsaker som naturlig buffertzon mot trafiken nedanför.

 

Byggnadens placering vid ett huvudstråk talar för implementering av olika mobilitetslösningar. Vid huvudentrén kan cyklar och barnvagnar lämnas väderskyddat. I hörnet mot norr placeras ett ‘cykelcafé’ där mat och dryck kombineras med cykelförvaring, utställning, försäljning och reparationer. En ramp leder till källarvåningens cykelparkering och -förvaring. I anslutning till hissarna finns lägenhetsförråd, tvättstuga och utrymmen för fastighetsskötsel och sophantering. Tvättstugan kan alternativt placeras i anslutning till caféet på entréplan.

 

Kvarterets läge innebär en gynnsam miljö för grönska och biologisk mångfald. Urbana ekosystemtjänster integreras i närmiljön; bland annat gynnar biotoptak med torrängsdominerad vegetation pollinerande insekter, samtidigt som dagvattnet fördröjs.

Byggnaden är ett trähus och det ska synas. Träet skyddsbehandlas för att behålla sin naturliga karaktär och åldras vackert och hållbart.

 

Beställare: ByggVesta