Gröna Fingrar

Hagsätra, Stockholm, inbjuden markanvisningstävling 2018

Orörd bergs- och skogsmark helt nära Hagsätra Centrum öppnar för ny bebyggelse med stadsmässiga kvaliteter i samverkan med naturen. Det centrala läget motiverar täthet; en mix av människor och verksamheter för ökad användning över dygnet och ökad trygghet för fler. Centrum utvecklas västerut med en ny stadsnod — det nya torget blir mötesplats både för aktivitet och rekreation. Omgivande bebyggelse är hög och talar för liknande storlek på nya volymer. Den nya bebyggelsen får ’sticka ut’ och märkas — en tydlig ny årsring för Hagsätra: stadsdel i förändring.

 

196 studentlägenheter i två slanka höghus, yteffektiva planlösningar med gemensamhetsutrymmen i bottenvåningar och på tak. Aktivitetszoner på berget: dansbanor, utegym, äventyrsstigar, parklek, scen med gradäng på naturliga terrasser… Centrum får en ny entré från väst genom det utvecklade gång- och cykelstråket från Ormkärr som mynnar i ett torg framför det ’nedre’ studenthusets cykelcenter. Ett cykelcafé i två våningar med stor uteservering och koppling och genomsikt till naturen ovanför. En målpunkt för all mobilitet; laddstationer för el-cyklar i ett cykelgarage inomhus med platsbokningssystem, cykelverkstad, lådcykelpool — Cykelfrämjandet stöder verksamheten och håller kurser. Entrévåningens umgängesdelar och studieplatser kan kombineras med tvättmöjligheter för de boende genom låsbara tvättmaskinsskåp. Från torget leder en trappa upp till bergets verksamheter. Dagtid solbelyst natur i sydvästläge, kvällstid konstnärligt elbelysta, trygga stråk och platser i naturmarken.

 

De två, nästan lika höga studenthusen är de första av flera möjliga ’gröna fingrar’ i Hagsätra — en serie nya bostadsbyggnader längs tunnelbanans sträckning. En utvecklad byggnadsvolym förstärker bergets kvaliteter och ökar tillgängligheten och användbarheten för hela närområdet. En hållbar, nedtonad gestaltning som släpper fram naturen och samtidigt relaterar till stadsgrannarna — inte minst tunnelbanans eleganta anläggning. Nitton meter breda huskroppar med kvadratisk planform placeras med nitton meters lucka, det övre huset med fyrtiofem graders vridning gentemot det nedre. Vridningen ger dynamik; intressanta mellanrum, utblickar, ljusförhållanden — och inga baksidor. En lokalgata från torget rampar till den övre byggnadens förgård i souterrain med bostadsentré och möjligt läge för kommersiell verksamhet eller bostadskomplement och föreningslokaler. Tio rena bostadsvåningar med effektiva och flexibla planlösningar kröns av ett glasat, ouppvärmt takplan med terrass, växthus, umgänge, solpaneler, insektshotell, odling… Dynamiska tak som signum för området. Alla lägenheter har franska balkonger och alla fönster ger — förutom liv och rörelse över dygnet — nya ögon över närmiljön för ökad trygghet och gemenskap.

 

Fasaderna är gröna i två ljusa nyanser; element med ytbeklädnad av matrisgjuten, pigmenterad betong i ett flätverk av vertikala och horisontella, konvexa band som ger djup och föränderlighet över dagen. Den gröna kulören tar upp bergets befintliga vegetation: lövträd, buskar och städsegröna barrträd — en grön miljö över året. Stomme: tung yttervägg, skalväggar och plattbärlag som påförs en samverkande betongpågjutning på byggplats — filigran; en robust konstruktion med hög beständighet. Yttervägg: sandwich i betong, klar att montera på byggarbetsplatsen.

 

Beställare: Riksbyggen